CCTV PRIVACY STATEMENT

คำชี้แจงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวสำหรับกล้องวงจรปิด

บริษัท ธัญ-ออริซ่า จำกัด (“เรา” หรือ “บริษัท”) ใช้กล้องวงจรปิดสำหรับการตรวจสอบและบันทึกภาพบุคคลที่อยู่ภายในและบริเวณโดยรอบสถานที่ของบริษัท บริษัทจัดทำและเผยแพร่คำชี้แจงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวสำหรับกล้องวงจรปิดเพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และวิธีการในการปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและแนวทางการจัดการข้อมูลดังกล่าวอย่างเหมาะสมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (“พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”)

บริษัทมีการพิจารณาทบทวนและอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงนี้ตามความเหมาะสมอยู่เป็นระยะ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสม ในกรณีที่คำชี้แจงนี้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบด้วยการเผยแพร่ผ่านช่องทางที่เหมาะสม

 

1. วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านระบบกล้องวงจรปิดสำหรับวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบและรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณสถานที่ของบริษัท

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ข้างต้น เป็นความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท เพื่อรับรองความปลอดภัยภายในบริเวณสถานที่ของบริษัท

2. ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับท่าน

บริษัทเก็บรวบรวมภาพที่บันทึกโดยกล้องวงจรปิด ซึ่งรวมทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว และ มิได้มีการบันทึกเสียง

3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลของท่านอาจถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานและผู้มีอำนาจของรัฐที่เกี่ยวข้อง หากมีความจำเป็นและมีการกำหนดให้ทำได้ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ

4. สิทธิของท่าน

ในบางสถานการณ์ท่านมีสิทธิภายใต้กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

• การขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

การขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (โดยทั่วไปเรียกว่า “การขอเข้าถึงข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล”) ซึ่งจะช่วยให้ท่านได้รับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับท่านและตรวจสอบว่าเราประมวลผลข้อมูลดังกล่าวอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

• การขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับท่าน

การขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับท่าน ซึ่งจะช่วยให้ท่านสามารถแก้ไขข้อมูลใดๆ ที่ไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องที่เราเก็บไว้เกี่ยวกับท่าน แต่เราอาจต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลใหม่ที่ท่านให้กับเรา

• การขอลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

การขอลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งจะช่วยให้ท่านสามารถขอให้เราลบหรือทิ้งข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่ไม่มีเหตุผลอันควรที่เราจะประมวลผลข้อมูลนั้นต่อไป นอกจากนี้ท่านยังมีสิทธิขอให้เราลบหรือทิ้งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่ท่านใช้สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลได้สำเร็จ (โปรดดูด้านล่าง) ในกรณีที่เราอาจประมวลผลข้อมูลของท่านโดยผิดกฎหมาย หรือในกรณีที่เราจำเป็นต้องลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น อย่างไรก็ตามโปรดทราบว่าเราอาจไม่สามารถปฏิบัติตามคำร้องขอให้ลบข้อมูลของท่านได้เสมอไปเนื่องด้วยเหตุผลทางกฎหมายที่เฉพาะเจาะจง โดยจะมีการแจ้งให้ท่านทราบหากเป็นไปได้เมื่อท่านได้ทำการร้องขอเข้ามา

• การคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

การคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยที่เราอาศัยประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (หรือของบุคคลภายนอก) และมีบางอย่างเกี่ยวกับสถานการณ์นั้นๆ ของท่านซึ่งทำให้ท่านต้องการคัดค้านการประมวลผลบนพื้นฐานนี้ เนื่องจากท่านรู้สึกว่าการประมวลผลนั้นกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของท่าน นอกจากนี้ท่านยังมีสิทธิคัดค้านการที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการตลาดขายตรง ในบางกรณีเราอาจแสดงให้เห็นว่าเรามีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายที่จะประมวลผลข้อมูลของท่านซึ่งสำคัญกว่าสิทธิและเสรีภาพของท่าน

• การขอให้จำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

การขอให้จำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งจะช่วยให้ท่านสามารถขอให้เราระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในสถานการณ์ต่อไปนี้

1.       หากท่านต้องการให้เราสร้างความถูกต้องของข้อมูล

2.       ในกรณีที่การใช้ข้อมูลของเราผิดกฎหมาย แต่ท่านไม่ต้องการให้เราลบข้อมูลนั้น

3.       ในกรณีที่ท่านต้องการให้เราเก็บข้อมูลไว้แม้ว่าเราจะไม่ต้องการข้อมูลอีกต่อไปเนื่องจากท่านจำเป็นต้องใช้เพื่อตั้ง ใช้ หรือต่อสู้การเรียกร้องทางกฎหมาย

4.       ท่านได้คัดค้านการที่เราใช้ข้อมูลของท่าน แต่เราจำเป็นต้องตรวจสอบว่าเรามีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการใช้ข้อมูลดังกล่าวที่สำคัญกว่าหรือไม่

• การร้องขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

การร้องขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับท่านหรือบุคคลภายนอก เราจะจัดเตรียมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับท่านหรือบุคคลภายนอกที่ท่านได้เลือกในรูปแบบที่มีโครงสร้างใช้กันทั่วไปและอ่านได้โดยเครื่อง โปรดทราบว่าสิทธินี้ใช้กับข้อมูลอัตโนมัติที่ท่านได้ให้ความยินยอมในตอนแรกให้เราใช้หรือโดยที่เราใช้ข้อมูลเพื่อทำสัญญากับท่าน

• การขอถอนความยินยอม

การขอถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ โดยที่เราอาศัยความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อย่างไรก็ตามการดำเนินการนี้จะไม่ส่งผลต่อความชอบด้วยกฎหมายของการประมวลผลใด ๆ ที่มีการดำเนินการก่อนที่ท่านจะถอนความยินยอมของท่าน ทั้งนี้ หากท่านถอนความยินยอม เราอาจไม่สามารถให้การบริการบางอย่างแก่ท่านได้ โดยเราจะแจ้งให้ท่านทราบในกรณีดังกล่าวเมื่อท่านถอนความยินยอมของท่าน หากท่านไม่ต้องการรับอีเมลเกี่ยวกับการตลาดอีกต่อไป ท่านสามารถเลือกไม่รับได้โดยติดต่อเราหรือทำตามคำแนะนำในอีเมลใดๆ ที่ท่านได้รับจากเรา

• สิทธิในการ้องเรียน

ท่านมีสิทธิในการร้องเรียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อ บริษัทฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติดังกล่าวได้

 

สิ่งที่เราอาจต้องขอจากท่าน

 

เราอาจต้องขอข้อมูลเฉพาะจากท่านเพื่อช่วยให้เราสามารถยืนยันตัวตนของท่านและรับรองสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (หรือในการใช้สิทธิอื่น ๆ ของท่าน) ทั้งนี้ เป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อให้แน่ใจว่าจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลใดๆ ที่ไม่มีสิทธิได้รับ นอกจากนี้เราอาจติดต่อท่านเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำขอของท่านเพื่อให้การตอบกลับของเราเร็วขึ้น

ท่านไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (หรือในการใช้สิทธิอื่นใด) อย่างไรก็ตาม เราอาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการที่สมเหตุสมผลหากคำขอของท่านไม่มีมูลความจริง ซ้ำซ้อน หรือมากเกินไป หรือเราอาจปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคำขอของท่านในสถานการณ์เหล่านี้และเราจะระบุเหตุผลในการปฏิเสธ

การจำกัดเวลาในการตอบกลับ

เราพยายามตอบคำขอที่ถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมดภายในหนึ่งเดือนหรือภายในกรอบระยะเวลาตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่ใช้บังคับกำหนด ในบางครั้งเราอาจใช้เวลานานกว่าหนึ่งเดือนหากคำขอของท่านมีความซับซ้อนเป็นพิเศษหรือท่านได้ส่งคำร้องขอเป็นจำนวนมาก ในกรณีนี้เราจะแจ้งให้ท่านทราบ

5. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

เราได้วางมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสูญหายโดยไม่ได้ตั้งใจ ถูกใช้ หรือเข้าถึงด้วยวิธีที่ไม่ได้รับอนุญาต เปลี่ยนแปลงหรือเปิดเผย

6. ติดต่อเรา

หากท่านมีข้อสงสัยใดๆ เกี่ยวกับคำชี้แจงว่าด้วยความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือวิธีการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของเรา หรือการใช้สิทธิของท่าน กรุณาติดต่อเรา

ทางไปรษณีย์: เลขที่ บริษัท ธัญ-ออริซ่า จำกัด (สำนักงานใหญ่) 23/97 ซอยสุขุมวิท 63 ถนนสุขุมวิท

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 หรือ

ทางอีเมล: pick@thann.info